Dlaczego istotne jest stworzenie mapy procesów i optymalizacja przed rozpoczęciem automatyzacji?

Podstawą każdej solidnej strategii cyfrowej transformacji jest poprawa wydajności pracy, co jest szczególnie istotne w dobie zdalnych wdrożeń, będących wynikiem pandemii. Niestety, wielu pracowników nie ma jasności co do tego, w jaki sposób funkcjonuje workflow w ich zespole czy organizacji, co prowadzi do nieefektywnych procesów. Zanim więc firmy zaczną optymalizować i automatyzować procesy, powinny lepiej zrozumieć ich sedno, w czym wsparciem będzie mapa procesów w firmie.

 

 

Mapa procesów i optymalizacja przed rozpoczęciem automatyzacji: upewnij się, że rozumiesz każdy krok

Mapowanie procesów biznesowych może nie tylko pomóc pracownikom zapoznać się z ich specyfiką, ale także umożliwić organizacjom ponowną ocenę wydajności oraz usprawnienie lub eliminację tych zadań bądź operacji, które okażą się zbyt czasochłonne czy mało skuteczne. Tego typu optymalizacja procesów biznesowych stanowi zaś kolejny krok przed zrobotyzowaną automatyzacją procesów i optymalizacją procesu produkcji oraz dalszym dążeniem do cyfrowej transformacji z użyciem zaawansowanych systemów ERP.

 

Co ważne, mapa procesu czy też mapa procesu produkcji w formie zintegrowanego workflow jest kluczowa z punktu widzenia robotyzacji procesów również dlatego, że pozwala ona zidentyfikować obszary, których automatyzacja będzie wiązać się z nowymi możliwościami i oszczędnościami oraz pozwoli uniknąć strat!

 

Czytaj dalej:

 

W jaki sposób mierzyć procesy i oceniać ich możliwości automatyzacji?

 

 

Optymalizacja procesów to tylko jedno kryterium ich pomyślnej oceny pod kątem możliwości automatyzacji, która z kolei przekłada się między innymi na optymalizację produkcji. Oceniając kandydatów do robotyzacji warto zwrócić uwagę na stosunek złożoności całego przedsięwzięcia do korzyści z niego płynących. W ten sposób wyróżnić można:

 

 • szybkie wygrane – procesy, których automatyzacja cechuje się stosunkowo niską złożonością, ale mogą dać one organizacji wysokie korzyści,
 • nisko wiszące owoce – procesy, których automatyzacja jest niezbyt złożona, ale korzyści w ich przypadku nie są już aż tak duże.

 

Dopiero po przeprowadzeniu pomyślnej automatyzacji powyższych dwóch grup procesów można zacząć myśleć o:

 • koniecznych usprawnieniach – mogą one dać duże korzyści, ale ich automatyzacja jest bardzo złożona,
 • usprawnieniach długoterminowych – przynoszą stosunkowo niskie korzyści przy dużej złożoności automatyzacji.

 

Sprawdź również:

 

 

Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego procesu do automatyzacji?

 

 

Najlepiej automatyzować procesy manualne, powtarzalne i o możliwie dużym wolumenie transakcji (im więcej ich jest, tym więcej potencjalnych korzyści), niekoniecznie w ciągu dnia (najważniejsze są duże peaki, jak np. w przypadku księgowości pod koniec miesiąca). Ważna jest również standaryzacja danych wejściowych i danych wyjściowych –  jeśli nie są one ustandaryzowane, to powinien być to pierwszy krok w optymalizacji takiego procesu.

 

Warto także automatyzować procesy, które są oparte na regułach, nawet jeżeli jest ich wiele. Jeśli jednak w danym procesie jest duża dowolność interpretacji, a zadanie jest powierzane osobie wyspecjalizowanej, to może się okazać, że nie będzie on na początek najlepszym kandydatem do automatyzacji.

 

Kolejne kryterium to niski poziom wyjątków systemowych – jeśli systemy informatyczne są niestabilne, to może okazać się, że robot też nie będzie stabilnie pracował.  Drugą klasą wyjątków są wyjątki biznesowe, jednak jeśli ktoś w firmie jest w stanie je opisać i określić w jaki sposób w danym wyjątku powinno zareagować oprogramowanie, czy jaką decyzję ma podjąć, to nie powinny one stanowić problemu.

 

Należy automatyzować przede wszystkim procesy, które są dojrzałe i stabilne. Nowych procesów pracownicy dopiero się uczą i często poddawane są one modyfikacjom, zaś takie, które funkcjonują już długo i są im dobrze znane pozwalają przewidzieć potencjalne problemy.

 

Automatyzacja operacji, które działają w oparciu o niezmienne i stabilne systemy informatyczne także zaoszczędza sporo nerwów. Gdy oprogramowanie jest wciąż rozwijane i modyfikowane, to czasami robotowi może być ciężko nadążyć za tymi zmianami systemowymi. Jest on w stanie nauczyć się danej wersji systemu, ale jeśli co miesiąc pojawia się nowa, która diametralnie zmienia jakieś funkcjonalności, to warto poczekać aż sytuacja się ustabilizuje.

 

Zobacz także:

 

 

Jak przygotować procesy do wdrożenia automatyzacji? Automatyzacja a standaryzacja procesów w przedsiębiorstwie

 

 

Warto działać równolegle – gdy wybieramy kandydata do Proof of Concept czy Pilota, można już tworzyć listę kolejnych procesów do automatyzacji. Podejście to zwane jest lejkiem procesów. Polega ono na stworzeniu długiej listy kandydatów, przygotowanej np. poprzez burzę mózgów w każdym dziale. Następnie analityk biznesowy czy osoby merytorycznie zaangażowane w robotyzację powinny wyselekcjonować te procesy, które faktycznie nadają się do automatyzacji.

 

Dalej warto jest zadać względem procesu serię pytań weryfikujących. Dla przykładu: czy metoda przetwarzania może zostać zmieniona? Czy drobna automatyzacja może poprawić proces? Czy wymagane są duże zmiany w infrastrukturze?

Dobrze jest zaczynać automatyzację małymi krokami, startując od Proof of Concept. Najczęściej wybierane są do niego procesy proste. Jego celem nie jest uzyskanie możliwie dużych korzyści, ale nauczenie się organizacji pracy z robotami, tego, jak wygląda proces wdrożeniowy i przeniesienie go na produkcję, a także sprawdzenie, jak biznes radzi sobie we współpracy z IT. Po realizacji takiego procesu pojawi się odpowiedź na pytanie, czy robotyzacja jest czymś dobrym dla firmy. Najczęściej trwa on od miesiąca do dwóch.

 

Kolejny krok, jeśli PoC zakończył się sukcesem, to Pilot. Może być on zrealizowany w oparciu o ten sam proces (np. w wersji rozbudowanej), ale można też wybrać inny proces, który przyniesie większe korzyści. Jeśli realizacja tego przedsięwzięcia zakończy się sukcesem, warto przygotować program robotyzacji, dokumentację i development, a następnie przenieść całość na produkcję.

 

Podsumowując:

 • przeanalizuj swoje procesy,
 • skup się na tych procesach, które są powtarzalne, dobrze sparametryzowane i można je opisać w postaci reguł,
 • skup się na tych procesach, które dzięki automatyzacji możesz usprawnić, przyspieszyć lub poprawić ich jakość,
 • określ ile transakcji realizujesz w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca,
 • zastanów się z jakich innych systemów informatycznych korzystasz, które nie są ze sobą zintegrowane,
 • zoptymalizuj proces, jeśli jest to konieczne,

 

Nie przegap:

 

 

Jak przygotować pracowników do pracy z automatycznymi procesami? Skutki niepoprawnie wprowadzonej automatyzacji w przedsiębiorstwie

 

 

Nieprzemyślany proces robotyzacji skutkować będzie nie tylko stratami czasowymi i finansowymi, ale i problemami na poziomie kultury organizacyjnej. Za udane wdrożenie automatyzacji odpowiada bowiem nie tylko deweloper RPA. Kluczowym wskaźnikiem sukcesu tego typu implementacji jest adaptacja kulturowa, jak i zapewnienie zasobów ludzkich oraz wsparcia działu IT.

 

Gdy pojawia się pomysł wdrażania robotów w danej firmie, zdarza się że pracownicy, którzy mają swój zakres obowiązków dostają jeszcze dodatkowo za zadanie zajmowanie się nowym oprogramowaniem, co wiąże się ze sporym nakładem czasu, szczególnie na początkowym etapie. Należy więc zadbać o odpowiednią ilość rąk do pracy oraz właściwe wprowadzenie (między innymi eliminację obaw o redukcję etatów).

 

Zobacz, jak przeprowadziliśmy takie wdrożenie w Scania Polskaskontaktuj się z nami w razie pytań – chętnie posłużymy fachową radą.

 

 

Personalizacja zamówień i postępująca rewolucja przemysłowa, która warunkuje ciągłą aktualizację produktów, a także globalna pandemia, to tylko kilka czynników, które w ostatnim czasie znacząco wpłynęły na branżę produkcyjną. W rezultacie potrzebuje ona coraz bardziej dynamicznych rozwiązań, które pozwolą na szybką reakcję, optymalizację, zwiększenie wydajności oraz jakości i stały nadzór wszystkich procesów.  

Jednym z nich jest system Epicor Advanced MES, z którego dobrodziejstw korzystają między innymi tacy giganci  jak Chrysler i Mattel. W stosunkowo niedługim czasie pozwala on na podniesienie wskaźnika OEE (czyli Overall Equipment Effectiveness, tj. Całkowitej Efektywności Wyposażenia) o nawet kilkadziesiąt procent (dla przykładu, w przypadku firmy Garon Plastics był to wzrost aż o 32pp na przestrzeni roku).  

MES (czyli Manufacturing Execution System) nie jest jednak jedynie łatwo-policzalną inwestycją o szybkim zwrocie, która pozwala na jak najbardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, którym dysponujemy na starcie. To tak naprawdę zaawansowany system zarządzania produkcją, dzięki któremu możliwy jest także nadzór zgodności produktów z zadanymi normami oraz co za tym idzie, uniknięciem wielu procedur reklamacyjnych.  

MES w pigułce 

MES jest systemem do nadzorowania produkcji, którego celem jest poprawienie jakości zwiększenie wydajności dostępnego parku maszynowego. Jedną z jego największych zalet jest prostota integracji zarówno ze sprzętem, jak i kontrolerami przemysłowymi czy rozwiązaniami zarządczymi typu ERP (Enterprise Resource Planning). Dzięki danym dostarczanym automatycznie w czasie rzeczywistym, użytkownik ma pełną kontrolę nad przepływem procesów w całym przedsiębiorstwie.  

MES pozwala na natychmiastową identyfikację bieżących problemów (takich, jak np. przestój maszyny czy przekroczenie parametrów) i ich eliminację, udostępniając informacje odnośnie tempa produkcji (a więc i dokładności)dostępności partii, powstałych braków, jakości wyrobów (np. ich wymiaru), parametrów (dla przykładu ciśnienia) czy statusu. Umożliwia tym samym rzetelną estymację faktycznego czasu zakończenia zlecenia 

Innymi słowy, dzięki systemowi Epicor MES możliwy jest nadzór produkcji, jakości i procesu. Dysponuje on gotowym zestawem narzędzi do pomiaru różnych zmiennych, wysyłając alerty i powiadomienia w przypadku odchylenia od założonej specyfikacji, bądź przekroczenia zakresu czy dopuszczalnych wartości.  

Dla przykładu, jeśli wyprodukowana część ma na swojej powierzchni pęcherze, można łatwo sprawdzić zastosowane parametry i zmienić je, aby uniknąć tego samego problemu w przypadku kolejnego elementu. Automatyczna kwalifikacja pozwala z kolei na sprawną identyfikację wybrakowanych wyrobów, celem ich sprawdzenia, eliminacji lub wysłania do ponownej analizy.  

 Dane, dane i jeszcze raz dane, a co dalej?  

Ile zostało już wyprodukowanych sztuk, a ile wciąż pozostało do produkcji? Jaki jest faktyczny stan magazynowy? Jakie były warunki procesu? Czy wyroby są zgodne z określonymi wytycznymi? Kiedy będą dostępne?  

Odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań pomogą nam nie tylko w poprawieniu wydajności i jakości, o czym już wspomnieliśmy, lecz również w redukcji odpadów. Możliwość natychmiastowego reagowania na problem, w trakcie produkcji danej partii,pozwala bowiem na osiągnięcie wcześniej założonych celów.  

Dla przykładu, jeśli pożądany współczynnik odpadów miał wynosić 3%, a w połowie realizacji osiągnął już 5%, użytkownik może zatrzymać operację i sprawdzić, co nie poszło zgodnie z planem oraz zmienić ustawienia. W prosty sposób zdiagnozuje również, z czego wynikają przestoje (oczekiwanie na materiały z magazynu czy może nieobecność technika) oraz ile wynoszą.   

Dzięki dostępowi do archiwalnych danych możliwe jest także wyciąganie wniosków na przyszłość w przypadku, gdyby coś zostało przypadkiem pominięte w bieżącej analizie.   

Trochę technikaliów   

 • Epicor Advanced MES może działać samodzielnie, w integracji z Epicor ERP lub z interfejsem do dowolnego ERP. 
 • Rozwiązanie jest dedykowane zarówno dla małych firm, gdzie instalacja obejmuje 5 maszyn jak i dla dużych, gdzie największa instalacja ma nawet ponad 500 maszyn.    
 • System obsługuje 17 języków, w tym polski, i działa obecnie w ponad 24 krajach na całym świecie.  
 • MES obsługuje „z marszu” takie typy produkcji, jak: wtryskiwanie czy rozdmuchiwanie tworzyw sztucznych (np. butelek plastikowych), wyciąganie metali (tj. m.in. prętów oraz kątowników), tłoczenie i wykrawanie metali (wycinanie ich z blach oraz na prasach czy tłoczniach), odlew, OSN oraz montaż.  
 • Dostępne są rozmaite możliwości monitoringowe, takie jak panel operatora do systemów dotykowych, moduł analityczny, ekran dyrektora lub kontrolera produkcji, pełnowymiarowy interfejs Windowsa czy dostęp przez przeglądarkę. Część rozwiązań pozwala na kontrolę zdalną, spoza fabryki, z dowolnego miejsca na świecie. Dostępny jest wgląd do każdej z maszyn! 
 • Maszyny, w tym analogowe, mogą być zintegrowane z systemem między innymi dzięki dedykowanym urządzeniom, takim jak Epicor CF-MIU. Mindbox dostarcza je razem z resztą instalacji. Dysponuje ono dużą częstotliwością odczytów, co pozwala na obsługę szybkich maszyn, a także posiada pojemną pamięć, która przydaje się podczas awarii sieci, które często mają miejsce na produkcji. Urządzenie jest proste w konfiguracji i może wczytywać oraz przesyłać dane w dowolny sposób.  
 • Przejrzyste menu, czytelna kolorystyka, podział na role (np. planisty itp.) i możliwość wyboru określonego widoku (np. tylko tych maszyn, które wymagają interwencji) pozwalają w sprawny sposób określić czasy cyklu oraz średnie wartości, a także żonglować zleceniami i przekierowywać je na wybrane urządzenia.  

 

Dodatkowe zalety  

 • Epicor MES pozwala usprawnić planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie zmianami oraz danymi, umożliwiając kolejkowanie zleceń, z uwzględnieniem możliwości dostępnych maszyn oraz zarejestrowanej historii, zwiększając tym samym zdolność dotrzymywania terminów 
 • Dostępne jest zarządzanie serwisem maszyn (tzw. responsive oraz preventive maintenance), dzięki któremu można ustalić terminy przeglądów i kontroli ustawień, w zależności od ilości wyprodukowanych części. Cykliczne zlecenia serwisowe (np. kalibracja) są planowane przez system.  
 • Monitorowanie zużycia energii pozwala sprostać wymaganiom narzuconym przez audyt energetyczny.  
 • W przypadku awarii, wsparcie techniczne może być udzielone zdalnie, dzięki czemu możliwa jest ogromna oszczędność czasu. 
 • Bieżący monitoring produkcji danej partii pozwala na poprawę oraz lepszą konfigurację ogólnych parametrów maszyny.  
 • System jest gotowy do użycia, szybki do wdrożenia i obsługuje każdą maszynę.  

 

Epicor MES Advanced pozwolił naszym Klientom na: 

 • oszczędność taktu na poziomie 10,8%,  
 • zwiększenie ogólnej wydajności fabryki (9,3%), 
 • wyeliminowanie przestoju maszyn w 9,8% przypadków,  
 • skrócenie czasu harmonogramowania (o 12,6h tygodniowo).  

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu zdolności produkcyjnych, dokładnej analizie wykonania, widoczności danych w czasie rzeczywistym, poprawie jakości i wydajności procesów oraz stałym nadzorze i dostępie do informacji, zapraszamy Cię serdecznie do kontaktu z nami. Chętnie porozmawiamy o możliwościach współpracy spójnych z Twoimi potrzebami.