Opinia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019- 31.12.2019

Opinia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019- 31.12.2019

Warszawa, 12 maja 2020 r.
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania
rocznego sprawozdania finansowego
MIINDBOX S..A..
za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
WBS Audyt Sp. z o. o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa Telefon: (022) 419-20-83,
NIP 525-15-69-214 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000099028, Kapitał Zakładowy 100.000 zł
MINDBOX S.A., Warszawa, ul. Przeskok 2
1
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
MINDBOX S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego MINDBOX S.A. („Spółka”), które
składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia
2019 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz dodatkowych informacji i
objaśnień („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września
1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz.
1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji
naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w
Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W
trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni
od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach
WBS Audyt Sp. z o. o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa Telefon: (022) 419-20-83,
NIP 525-15-69-214 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000099028, Kapitał Zakładowy 100.000 zł
MINDBOX S.A., Warszawa, ul. Przeskok 2
2
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – istotne zdarzenia po dniu bilansowym
Zwracamy uwagę na informację dotyczącą istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, związanych z
pandemią wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19, mogących mieć wpływ na
działalność spółki i jej wyniki finansowe w kolejnym okresie, zamieszczoną w nocie nr 12a informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji
lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i
przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
WBS Audyt Sp. z o. o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa Telefon: (022) 419-20-83,
NIP 525-15-69-214 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000099028, Kapitał Zakładowy 100.000 zł
MINDBOX S.A., Warszawa, ul. Przeskok 2
3
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może
dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym
sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub,
jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte
na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r. („Sprawozdanie z działalności”)
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z
działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
WBS Audyt Sp. z o. o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa Telefon: (022) 419-20-83,
NIP 525-15-69-214 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000099028, Kapitał Zakładowy 100.000 zł
MINDBOX S.A., Warszawa, ul. Przeskok 2
4
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach
jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami
oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Marcin Wasil.
Działający w imieniu WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3685, w imieniu której kluczowy biegły rewident
zbadał sprawozdanie finansowe.

Marcin Wasil
Kluczowy Biegły Rewident nr ew. 9846
Warszawa 12 maja 2020 r.