Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mindbox S.A. do złożenia akcji w spółce

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mindbox S.A. do złożenia akcji w spółce

Działając w imieniu spółki pod firmą „MINDBOX SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000434240 (dalej jako: „SPÓŁKA”), w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywam Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji).
W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż biuro Zarządu Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie (dalej jako: „BIURO MAKLERSKIE”) wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, iż:
• złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi,
• moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
• po dniu 31 marca 2021 roku wobec Spółki uważać się będzie za akcjonariusza tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy,
• dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 roku.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację ze Spółką i Biurem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej.

 

W IMIENIU SPÓŁKI:

PIOTR ŻEROMSKI
– PREZES ZARZĄDU –